Безплатна доставка над 30 лв.Общи условия на Native Shop

I.ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛ/И/ на електронния магазин на „Нейтив Дистрибюшън” ЕООД, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. (1) Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Доставчика: „Нейтив Дистрибюшън” ЕООД
 • Седалище и адрес на управление: ул. Поручик Неделчо Бончев 18, София 1528
 • Данни за кореспонденция: ул. Поручик Неделчо Бончев 18, София 1528, office@native-bg.com, тел: 0879 505 102
 • Вписване в публични регистри: ЕИК 131429109

(2) Надзорни органи:

1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
е-mail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
Website: www.cpdp.bg
2. Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 3. Native Shop e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет https://shop.native-bg.com/, чрез който ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Native Shop стоки, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Native Shop и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация. За целта ползвателите трябва да попълнят електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес https://shop.native-bg.com/. При попълване на електронната форма за регистрация съответния ползвател е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Ползвателят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай че съответния ползвател предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока посочен по-горе, доставчикът има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на ползвателя до профила му. Електронният магазин предоставя и възможност за разглеждане и поръчка като гост. Ползвателят-гост е длъжен да попълни съответната форма с изискуемите данни. Ползвателят гарантира, че данните, които предоставя са верни, пълни и точни;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да сключват с доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Native Shop;
 • Да извършват плащания във връзка със сключените договори чрез електронни средства за разплащане.
 • Да получават информация за нови стоки, предлагани от доставчика на Native Shop. В случай че Ползвателят не желае да получава имейл кореспонденция и рекламен Бюлетин, може да се откаже във всеки един момент;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка. В тази връзка доставчикът публикува описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Native Shop чрез интерфейса на страницата на Native Shop, достъпна в Интернет. Преди извършване на изявлението съответния ползвател може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на електронния магазин в Интернет;
 • Да упражняват правото си на отказ, когато то е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Native Shop чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://shop.native-bg.com/ или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице – представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице-представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

(3) Ползвателят заплаща на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Native Shop и настоящите общи условия. Цените на продуктите в електронния магазин са в български лева с включен ДДС. В същите не са включени разходите по доставка.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. Обработването на поръчките се извършва от понеделник до петък от 9:00 ч. до 17:00 ч. Поръчки, направени след 17:00 ч. от понеделник до петък се обработват на следващия работен ден. Поръчки, направени след 17:00 ч. в петък се обработват в първия следващ работен ден. Поръчки, направени в събота или неделя се обработват в първия следващ работен ден. Срок на доставка на територията на гр. София – от един до три работни дни.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва Native Shop за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Регистрация“ и „Създай“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.

(5) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.  При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес. Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Native Shop.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://shop.native-bg.com/

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

Чл. 10. Доставчикът има право:

 • Да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, като тази информация може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, включително участия в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни;
 • Да получава от Ползвателя съответните дължими суми за закупените артикули;
 • Да изпраща до Потребителя бюлетини с рекламни съобщения, за получаването на които Потребителят изрично се е абонирал и се е съгласил да получава.
 • Да организира състезания или да предоставя промоции от свое име. Всички подобни инициативи са предмет на отделни правила и условия, които биват предоставени изрично във връзка с провеждането на съответното състезание или промоция.

Чл. 11. Доставчикът се задължава:

 • Да осигурява достъп до електронния магазин на Ползвателя, при спазване на общите условия и изисквания за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и други;
 • Да полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
 • Да съхранява и опазва личните данни на Ползвателя по смисъла на Закона за защита на личните данни; да не споделя личните данни на Ползвателя с трети лица и дружества, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Ползвателя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и
  събират такава информация - доставчикът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;
 • Да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на Native Shop и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия. При неспазване на задълженията Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Ползвателя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи.

Чл. 12. Доставчикът не носи отговорност:

 • В случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, които препятстват обективно изпълнението на договора;
 • За непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и други;
 • Не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, когато това е извън възможностите, контрола и волята му;
 • За вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
 • За имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на достъпване на Native Shop и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.
 • В случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване от трети лица и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
 • Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;
 • Няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

Чл. 13. Ползвателят има право:

 • Да получи поръчаната от него стока на посочения от него адрес.
 • Да достъпва Native Shop чрез потребителския си профил, както и като гост;
 • Да коригира предоставените личните данни в своя потребителски профил.

Чл. 14. Ползвателят се задължава:

 • Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
 • Да плати обявената цена на заявената от него стока;
 • Да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
 • Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си за достъп до Native Shop;
 • С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “Изход”;
 • Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Ползвателят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й;
 • Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително правото на интелектуална собственост;
 • Да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
 • Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
 • Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 • Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
 • Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • По взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

Чл. 16. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят достъпва Native Shop в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

VII. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И РЕКЛАМАЦИЯ ОТ СТРАНА НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

 • Всеки потребител има право да върне или да замени своята поръчка в срок от 14 дни от датата на доставка без да има основателна причина;
 • При отказ от договора Потребителят трябва да достави обратно на продавача поръчката в ненарушен търговски вид;
 • Сумата се въстановява по банкова сметка на Потребителя в срок до 7 работни дни;
 • Сумата не се възстановява, ако Потребителя не е върнал продукта към продавача;
 • Продавача поема разходите за доставка при дефектни продукти, повреда при транспортиране и всички други обстоятелства причинени по вина на продавача;
 • При замяна на закупен продукт от потребителя се покриват доставките в двете посоки.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 18. В случай на противоречие между тези общи условия и допълнителни уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 19. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 20. (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) Ползвателят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 21. Настоящите общи условия влизат в сила на 03.06.2020 г.